Personelin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim, araştırma ve Uygulama Merkezinin (DÜYEM) 22 Eylül 2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”ne göre görevleri şunlarıdır:

1. Merkez Müdürü: Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
 3. Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
 4. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, mesleki odalar ve diğer kuruluşlarla ilgili işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 5. Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
 7. Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

2.Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Diğer üyeler; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
 2. Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak,
 3. Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,
 4. Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Merkez Danışma Kuruluna sunmak,
 5. Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

3. Danışma Kurulu: Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün Merkez Müdürlüğüne bildireceği birer öğretim elemanından oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar,
 2. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Merkez Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.