Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

 1. Merkezi temsil etmek, Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,           
 2. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
 3. Açılacak kurs ve eğitimlere karar verme,  
 4. Yapılacak seminer ve konferanslara karar verme,
 5. Açılacak kurs ve eğitimlerin eğitimcilerine karar verme,
 6. Yapılacak konferans ve seminerlerin kim tarafından verileceğine karar verme,
 7. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak olan protokollere karar verme,
 8. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlara verilecek danışmanlık hizmetlerine karar verme,
 9. Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
 10. Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 
 11. Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek

İdari Personel:

 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında             sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
 8. Açılan eğitim ve kursların ön kayıt işlemlerinin yapılması,
 9. Açılan eğitim ve kursların kesin kayıt işlemlerinin yapılması,
 10. Açılan eğitim ve kurs ücretlerinin dekontlarının toplanması,   
 11. Eğitim programlarına başvuru formu ve eğitim öneri formlarını toplayarak gerekli işlemlerin yapılması ve formların arşivlenmesi,
 12. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 13. Merkezin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek.
 14. Merkezin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmek.
 15. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 16. Personelin izin işlemlerini takip etmek.
 17. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 18. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.
Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.