Çeviri İçin Tanıtım

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin Amacı
Başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere bölge insanına yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek, teknik ve sosyal alanlarda danışmanlık sağlamak ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak proje işbirlikleri geliştirmektir.

Misyonu
Üniversitenin sahip olduğu bilimsel bilgiyi kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla
işbirliğini geliştirerek, bölge ve ülke kalkınmasına hizmet vermek amacıyla kullanmak, bu
hizmeti uluslararası boyuta ulaştırmaktır.

Vizyonu
Eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, bir yandan ülkenin yetişmiş insan
gücüne katkıda bulunan, diğer yandan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü
yetiştirebilen;yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyen ve destekleyen lider eğitim merkezi
olmaktır.

İlke ve Değerleri
* Sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek.
Bilgi eksikliliğinin olduğu tüm toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek.
Eğitimlerimizde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmek.
Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek olan eğitimler sunmak.
Kuramla uygulamayı bütünleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak.
Eğitim programlarımızı uzmanlık alanlarımızda sunmak.
Yetişkin eğitiminde üniversitenin standartlarını sürekli geliştirmek.
Üniversitenin etik kurallarına bağlı kalmak.

Görev ve Sorumlulukları

Merkez Müdürü: Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Görevleri şunlardır:
Merkezi temsil etmek, yönetmek
Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, mesleki odalar ve diğer kuruluşlarla ilgili işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek
Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Görevleri şunlardır:
* Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması
* Faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve değerlendirmek,
Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek
* Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

Danışma Kurulu: Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün Merkez Müdürlüğüne bildireceği birer öğretim elemanından oluşur. Görevleri şunlardır:

Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, ilgili konularda tavsiyelerde bulunur, Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.